Shaw University 150

Dr. Henry Martin Tupper's Birthday Celebration